Tên tài sản Mã tài sản Phòng đang dùng Trạng thái Người sử dụng Ngày sử dụng Thông số Số tiền